DolarAustralijski.pl

Australia – jej skarby, atrakcje, bogactwa

W Polsce okolice Australii czasem są określane mianem „antypodów”. Takie określenie dotyczące położenia po przeciwnej stronie kuli ziemskiej jest nadzwyczaj trafne. W geograficznym ujęciu, Polska oraz Australia to jedne z najbardziej oddalonych krajów na całym globie. Pomimo tej niedogodności, coraz większa liczba polskich turystów odwiedza Kraj Kangurów. Takie osoby wybierają Australię jako cel swojej podróży ze względu na fascynację odległym krajem albo rodzinne więzy. W tym kontekście warto pamiętać, że na terenie Australii mieszka stosunkowo liczna Polonia.

Australia – wprowadzenie

Osoby odwiedzające Australię mogą tam zobaczyć nie tylko ciekawe okazy lokalnej fauny (np. kangury i dziobaki) oraz flory. Równie interesujące są unikalne miejsca w głębi lądu (m.in. Ayers Rock) oraz duże miasta. Nasz przewodnik opisuje wszystkie najważniejsze atrakcje występujące na terenie Australii. Sporo miejsca poświęciliśmy również lokalnym przepisom związanym między innymi z wjazdem i pobytem naszych rodaków. W pierwszej kolejności opiszemy jednak geograficzną specyfikę egzotycznego kraju, jakim bez wątpienia Australia jest dla Polaków.

Kup/Sprzedaj dolary australijskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej AUD po najniższym koszcie

Ogólne informacje o Australii

Australia (oficjalnie Związek Australijski) to kraj, który pomimo odległego położenia na półkuli południowej, zalicza się do anglosaskiego obszaru kulturowego (podobnie jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, Nowa Zelandia oraz Wielka Brytania). Opisywana sytuacja to historyczny efekt kolonizacji podejmowanej przez Brytyjczyków. Obecnie Australia jest krajem o wiele bardziej wielokulturowym niż jeszcze 50 lat lub 100 lat wcześniej. Pomimo tej zmiany, na terenie opisywanego państwa zobaczymy wiele obyczajów, rozwiązań organizacyjnych i zjawisk kulturowych przypominających o powiązaniu z Wielką Brytanią. Wystarczy tutaj wspomnieć chociażby o systemie prawnym, lewostronnym ruchu drogowym oraz języku angielskim, który de facto jest urzędowy w Australii. Powszechne użycie angielskiego na terenie Australii to bez wątpienia dobra wiadomość dla polskich turystów. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że Australijczycy mają charakterystyczny akcent i pewien zasób własnego słownictwa.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Australii bez problemu porozumiemy się w języku angielskim. Trzeba jednak pamiętać o różnicach względem brytyjskiej odmiany angielszczyzny dotyczących m.in. akcentu oraz słownictwa.

Jeżeli chodzi o kwestie geograficzne, to warto zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy Związkiem Australijskim (państwem) i kontynentem australijskim. Kraj zwany Australią, wykracza bowiem poza kontynent o tej samej nazwie. Przykład stanowi wyspa Tasmania stanowiąca część Związku Australijskiego. Oprócz Tasmanii, Australia kontroluje również mniejsze wyspy (np. Wielką Wyspę Piaszczystą). Po podsumowaniu wszystkich terytoriów znajdujących się pod kontrolą Związku Australijskiego (w tym również wysp) okazuje się, że wspomniany kraj jest szóstym największym państwem globu. Jego powierzchnię szacuje się na mniej więcej 7,69 mln kilometrów kwadratowych. W porównaniu z Australią, Polska licząca 0,31 mln kilometrów kwadratowych wydaje się malutka.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Australia posiada powierzchnię swojego terytorium, która jest prawie 25 razy większa niż w przypadku Polski.

Kolejną ciekawostką geograficzną Australii jest mało urozmaicone ukształtowanie terenu. Przeciętna wysokość opisywanego kraju wynosi 330 metrów nad poziomem morza (m.n.p.m.). Jest to wynik o wiele większy niż w przypadku Polski (ok. 170 m.n.p.m.). Trzeba jednak pamiętać, że tereny położone na wysokości większej niż 600 m.n.p.m. stanowią tylko jedną dwudziestą powierzchni całej Australii. Najwyższy szczyt opisywanego kraju to Góra Kościuszki, która liczy 2228 m.n.p.m. i należy do najwyższego pasma Wielkich Gór Wododziałowych (tzw. Alp Australijskich). Wspomniane Góry Wododziałowe stanowią jedną z trzech głównych części Australii pod względem ukształtowania terenu. Oprócz nich można wyróżnić jeszcze Platformę Australijską oraz Niziny Wewnętrzne (leżące we wschodniej części kontynentu – podobnie jak Wielkie Góry Wododziałowe). Wspomniana Platforma Australijska stanowi największą część Australii i posiada wyjątkowo monotonny krajobraz kojarzony z tzw. outbackiem (australijskim pustkowiem). Mowa o skalistych górach, dolinach oraz wąwozach i ogromnych pustyniach (np. Wielkiej Pustyni Wiktorii, Pustyni Gibsona oraz Wielkiej Pustyni Piaszczystej).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Obszar Platformy Australijskiej zajmuje ponad połowę powierzchni opisywanego kraju. W przeważającej mierze jest on nieprzyjazny dla rolnictwa i osadnictwa ludzi.

O geograficznej specyfice Australii, wiele mówi również sposób wykorzystania tamtejszych gruntów. Około 30% obszaru opisywanego kraju nie jest w żaden sposób wykorzystywana rolniczo. Lasy stanowią około 16% terytorium Australii i znajdują się głównie we wschodniej części kraju. Tereny rolnicze formalnie zajmują aż 53% obszaru Związku Australijskiego. Trzeba jednak pamiętać, że około 90% tej ziemi rolniczej nadaje się tylko do wypasu owiec. Udział gruntów ornych w całej powierzchni Australii, obecnie oscyluje na poziomie 4% – 5%. Swoistą rekompensatą dla Australijczyków za słabe warunki uprawy ziemi jest ogromna ilość złóż naturalnych. Wystarczy tutaj wymienić chociażby węgiel kamienny, złoto, rudę żelaza, miedź, diamenty, boksyty oraz rzadkie metale.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Około jedna trzecia terenu Australii to zupełne pustkowie, które nie jest wykorzystywane do celów osadniczych oraz rolniczych (nawet jako miejsce wypasu owiec).

Pod względem geograficznym, ciekawą cechą Australii jest też jej zróżnicowanie klimatyczne. Na terenie opisywanego kraju można wyróżnić aż sześć różnych klimatów. Północne krańce Australii (np. w pobliżu miasta Darwin), znajdują się w strefie wilgotnego klimatu równikowego lub zwrotnikowego. Północnowschodnie wybrzeże kraju (m.in. w okolicach Mackay), cechuje się przyjaznym dla ludzi klimatem podzwrotnikowym. Klimat umiarkowany przeważa na terenie gęsto zaludnionego  południowo – wschodniego wybrzeża (m.in. okolic Melbourne, Canberry i Sydney), a także w Tasmanii. Przyjazny dla człowieka klimat umiarkowany lub podzwrotnikowy występuje również na południowo – zachodnim wybrzeżu kontynentu (blisko Perth). Pozostałe części Australii znajdują się pod wpływem klimatu kontynentalnego suchego (strefa stepów) albo klimatu pustynnego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osadnictwo w Australii rozwinęło się głównie tam, gdzie panuje klimat podzwrotnikowy albo umiarkowany. Kluczową kwestię stanowi dostęp do wody, bo ponad 60% terenu Australii nie jest odwadniane przez rzeki.

Osoby wyjeżdżające do Australii powinny pamiętać, że z powodu położenia na półkuli południowej, styczeń cechuje się najwyższym poziomem temperatur. Z kolei australijska „zima” przypada w lipcu. Turyści z Polski zwiedzający największe australijskie miasta, z pewnością nie powinni narzekać na klimat. Średnia styczniowa temperatura w Sydney oscyluje na poziomie 23 stopni Celsjusza. W przypadku lipca, analogiczna średnia wartość z całej doby wynosi 13 stopni Celsjusza. Zachęcająca jest również średnia temperatura morza. W pobliżu Sydney waha się ona od 19 stopni Celsjusza (czerwiec – październik) do 23 – 24 stopni Celsjusza (marzec – styczeń). Ze znacznie bardziej ekstremalnymi warunkami klimatycznymi, trzeba się liczyć podczas podróży po tak zwanym outbacku, czyli wnętrzu kontynentu australijskiego. Przykład stanowi miasto Alice Springs położone na samym środku Australii. Letnie temperatury sięgają tam nawet 45 – 50 stopni Celsjusza. Z kolei w połowie roku zdarzają się przymrozki. W całej Australii problemem jest wysoka intensywność promieniowania słonecznego (wzmacniana przez zjawisko tzw. dziury ozonowej). Warto o tym pamiętać w kontekście ubioru i środków chroniących skórę.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie australijskiego outbacku zdarzają się takie ekstremalne zjawiska jak np. ogromne pożaru buszu oraz burze piaskowe. Rzadkością nie są nocne przymrozki. Problemem bywa także zaopatrzenie w wodę.

Australijczycy to naród wywodzący się głównie z europejskich imigrantów, którzy musieli przywyknąć do specyfiki kraju położonego na „krańcu świata”. Nie można również zapominać o tubylczych Aborygenach. Po dekadach dyskryminacji obecnie posiadają oni taki sam status obywateli jak pozostali Australijczycy. W przypadku aborygeńskiej społeczności, nadal widoczne są jednak spore problemy związane z biedą, bezrobociem, alkoholizmem oraz niskim wykształceniem. Obecnie Aborygeni stanowią około 2,5% całej populacji Australii szacowanej na mniej więcej 24,8 mln mieszkańców. Warto zwrócić uwagę, że przed wybuchem II wojny światowej, na terenie Australii mieszkało tylko 6,9 mln osób. Tak duży wzrost liczby mieszkańców opisywanego kraju był związany z intensywną imigracją. Właśnie dlatego nie może dziwić zróżnicowanie pochodzenia Australijczyków. Wedle najnowszych danych, mieszkańcy Australii w następujący sposób określili swoje pochodzenie: angielskie (36,1%), australijskie (33,5%), irlandzkie (11,0%), szkockie (9,3%), chińskie (5,6%), włoskie (4,6%) oraz niemieckie (4,5%). W kontekście pochodzenia, warto również wspomnieć o Polonii mieszkającej na terenie Australii. Jej wielkość szacuje się na około 200 000 osób. Liczba Australijczyków posiadających pewne genologiczne związki z Polską na pewno jest większa.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Zdecydowana większość mieszkańców Australii (około 2/3) przyznaje się do pochodzenia angielskiego lub australijskiego. Z powodu podobnej historii, Australijczycy darzą szczególną sympatią Nowozelandczyków.

Ze względu na uwarunkowania historyczne, Australia jest krajem protestanckim. Proces laicyzacji sprawił, że niewielu Australijczyków deklarujących się jako protestanci, uczestniczy w cotygodniowych nabożeństwach. Wspólnoty protestanckie wciąż odgrywają jednak ważną rolę w kontekście szkolnictwa oraz działalności dobroczynnej. Wedle szacunków z 2016 roku, protestanci należący do różnych wspólnot, stanowią około 23% australijskiej populacji. Spory jest również udział rzymskich katolików (ok. 23%). Następne miejsca pod względem popularności zajmują inne wyznania chrześcijańskie (ok. 4%), islam (ok. 3%) oraz buddyzm (ok. 2%). Warto nadmienić, że około 30% Australijczyków nie deklaruje wyznawania jakiejkolwiek religii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ze względu na rozdrobnienie wspólnot protestanckich, katolicy są największą jednolitą grupą wyznaniową na terenie Australii. Do kościoła rzymskokatolickiego należą m.in. potomkowie polskich oraz irlandzkich emigrantów.

Obecnie Australia jest znana z prowadzenia dość restrykcyjnej polityki imigracyjnej. Wspomniany kraj ze względu na wysoki poziom rozwoju gospodarczego i bardzo dobrą jakość życia (porównywalną np. z państwami skandynawskimi), stanowi wymarzony cel nie tylko dla osób z Azji Południowo – Wschodniej. Pomimo rozwoju najnowocześniejszych sektorów australijskiej gospodarki, przemysł wydobywczy oraz rolnictwo nadal jest jej ważnym elementem (zwłaszcza w kontekście eksportu). Warto wiedzieć, że Australia to jeden z największych eksporterów na świecie. Jej bardzo ważnymi partnerami handlowym są między innymi takie kraje jak Chiny oraz Japonia.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Z powodu struktury eksportu, australijski dolar mocno reaguje na zmiany cen wielu surowców (m.in. węgla kamiennego oraz złota).

Wielka Brytania będąca niegdyś właścicielem terenów obecnej Australii, obecnie nie odgrywa już kluczowej roli w kontekście wymiany handlowej. Trzeba jednak podkreślić, że Związek Australijski jest nadal powiązany politycznie ze swoją europejską metropolią. Australia należy bowiem do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (tzw. Commonwealthu), a brytyjska królowa formalnie pozostaje głową tego państwa. W referendum z 1999 r. Australijczycy odrzucili możliwość przekształcenia swojego kraju w republikę i zerwania unii personalnej z Wielką Brytanią. Na tę decyzję z pewnością wpłynął fakt, że władza brytyjskiego monarchy nad Australią jest symboliczna, a jego przedstawiciel (gubernator generalny) zawsze zostaje mianowany w zgodzie z wolą Australijczyków.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Związki Australii z Monarchią Brytyjską są traktowane tylko jako element historycznej tradycji (podobnie jak w przypadku Kanady).

W praktyce do najważniejszych elementów australijskiego systemu politycznego zalicza się rząd z premierem na czele oraz dwuizbowy parlament (Izba Reprezentantów i Senat). Warto dodać, że gubernator generalny jest podporządkowany rządowi i na jego polecenie wydaje akty wykonawcze. Dokładne zasady systemu politycznego Australii określa konstytucja z 1900 r.

Ze względu na swoje strategiczne położenie, wysoką wartość eksportu i relatywnie duży rozmiar gospodarki, Australia pozostaje znaczącym politycznym graczem (nawet w skali globalnej). Wspomniany kraj należy do takich organizacji międzynarodowych jak np. ONZ, OECD oraz APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przedstawiciele Australii regularnie uczestniczą w szczytach G-20 zrzeszających 19 najlepiej rozwiniętych krajów świata oraz Unię Europejską. 

Kup/Sprzedaj dolary australijskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej AUD po najniższym koszcie

Informacje prawne dla wszystkich turystów

Temat informacji prawnych dla wszystkich turystów podróżujących do Australii, warto rozpocząć od kwestii dotyczących wjazdu. W przypadku wycieczki na Antypody, niestety nie unikniemy formalności związanych z uzyskaniem wizy. Proces wnioskowania o wizę na szczęście jest prosty oraz zinformatyzowany, a władze australijskie odpowiedni dokument wydają bez formalności. Chodzi tutaj o wizę uprawniającą polskiego turystę do pobytu w Australii przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Uzyskanie pozwolenia na dłuższy pobyt, wiąże się z koniecznością spełnienia bardziej restrykcyjnych wymagań.

O wizę turystyczną umożliwiającą przyjazd do Australii, można wnioskować poprzez stronę Ministerstwa ds. Imigracji i Obywatelstwa Australii (www.homeaffairs.gov.au). Potwierdzenie przyznania wizy jest wysyłane drogą elektroniczną. Informacje na temat aktualności wizy można sprawdzić poprzez wspomnianą już stronę Ministerstwa ds. Imigracji i Obywatelstwa Australii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wizę na pobyt turystyczny lub biznesowy w Australii (trwający do 3 miesięcy), można bezpłatnie uzyskać przez Internet.

Osoby przybywające do Australii, muszą się przygotować na wzmożone środki bezpieczeństwa obowiązujące na lotniskach. Chodzi między innymi kontrolę przy pomocy skanerów ciała. Polscy turyści powinni również pamiętać o pewnych ograniczeniach celnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o zakaz wwożenia na teren Związku Australijskiego żywności, roślin, zwierząt i skór zwierzęcych. Przepisy przewidują również konieczność zgłoszenia wwozu lub wywozu gotówki na kwotę przekraczającą 10 000 dolarów australijskich (AUD). Kontrole bagażu na lotniskach są związane z obowiązującym na terenie Australii podwyższonym alarmem dotyczącym zagrożenia terrorystycznego. W nawiązaniu do tematu bezpieczeństwa, warto nadmienić, że przestępczość pospolita w Australii jest rzadkim zjawiskiem. To nie zwalnia turystów z obowiązku troszczenia się o swój bagaż oraz zawartość kieszeni podczas pobytu w zatłoczonych miejscach.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Australii obowiązują środki bezpieczeństwa związane z możliwością ataku terrorystycznego. Wspomniany kraj można jednak uznać za bezpieczny, bo poziom przestępczości jest niski.  

W kontekście bezpieczeństwa w Australii warto wspomnieć o zagrożeniach naturalnych, które są szczególnie istotne dla turystów wyjeżdzających poza najważniejsze ośrodki miejskie. Mowa o takich problemach jak ukąszenia węży oraz pająków, spotkania z krokodylami oraz niebezpiecznymi meduzami, pożary buszu i burze piaskowe. Ogólnie rzecz biorąc, samodzielne wyprawy na australijską prowincję, nie są zalecane początkującym podróżnikom. Chodzi przede wszystkim o obszary tak zwanego outbacku, gdzie brak pomocy medycznej, wody pitnej lub paliwa może okazać się śmiertelny.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Samodzielna podróż na rzadko zaludnione tereny Australii, stanowi duże ryzyko dla osób, które wcześniej nie brały udziału w podobnych wyprawach.   

Pewnym pocieszeniem dla polskich turystów jest to, że australijska służba zdrowia dobrze radzi sobie ze skutkami ataków rodzimej fauny oraz porażeniami i oparzeniami słonecznymi. Problem polega na tym, że usługi australijskich lekarzy są drogie, a darmowa karta EKUZ wydawana przez NFZ, w Australii okaże się bezużyteczna. Warto pamiętać, że wspomniana karta działa tylko na terenie niektórych krajów Europy. Właśnie dlatego leczenie Polaka na terenie Australii wiąże się z pełną odpłatnością (nawet jeśli jest w nie zaangażowana publiczna służba zdrowia). Szacunkowe koszty dobowego pobytu turysty w australijskim szpitalu wynoszą około 600 AUD – 800 AUD. Za samą wizytę u lekarza, trzeba zapłacić około 100 AUD. Te stawki pokazują, że ubezpieczenie turystyczne jest niezbędne podczas pobytu Polaka na terenie Australii. Taka polisa oprócz zwrotu kosztów leczenia (przynajmniej do 150 000 zł – 200 000 zł na osobę), powinna również zapewniać refundację kosztów transportu chorego turysty z Australii do Polski. Wspomniane koszty transportowe mogą wynosić np. 50 000 zł – 100 000 zł w razie ciężkiego stanu pacjenta. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci pieniądze za transport chorej osoby tylko wtedy, gdy łączne koszty leczenia w Polsce i wcześniejszego transportu będą niższe od kosztów kontynuacji leczenia na terenie Australii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Australijska służba zdrowia działa bardzo sprawnie, ale niestety jest całkowicie odpłatna dla polskich turystów. Właśnie dlatego zakup polisy turystycznej stanowi konieczność.  

Kup/Sprzedaj dolary australijskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej AUD po najniższym koszcie

Informacje dla kierowców jeżdżących po Australii

Wydaje się oczywiste, że polski turysta nie zabierze swojego samochodu lub motocykla w podróż na drugą stronę kuli ziemskiej. Warto jednak pamiętać o licznych ofertach wynajmu auta podczas podróży po Australii. Wypożyczalnie oferują również pojazdy terenowe, które okażą się szczególnie przydatne dla śmiałków zapuszczających się na teren outbacku. Wszystkie osoby zamierzające podróżować autem po Australii, powinny pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach, które wynikają ze specyfiki opisywanego kraju. Pierwszym problemem dla polskich kierowców jest ruch lewostronny. Wymusza on konieczność zmiany pewnych przyzwyczajeń. Polscy kierowcy wypożyczający auto na terenie Australii, spotkają się również z formalnymi utrudnieniami. Takie osoby muszą bowiem posiadać międzynarodowe prawo jazdy albo tłumaczenie prawa jazdy z Polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. Lepszy wydaje się pierwszy wariant (tzn. międzynarodowe prawo jazdy).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Kierowca z Polski podróżujący po Australii, musi się przyzwyczaić do ruchu lewostronnego. Kolejnym problemem jest brak akceptacji polskiego prawa jazdy (bez dodatkowego tłumaczenia).

Wbrew pozorom, lewostronny ruch drogowy nie musi być największym utrudnieniem dla osób poruszających się po Kraju Kangurów. Polacy wybierający się w dłuższe wycieczki po mniej zaludnionych częściach tego kraju, muszą zwracać uwagę na rozmieszczenie stacji benzynowych, na których prócz paliwa można kupić żywność lub wodę. Na terenie rzadko zaludnionego outbacku, rzadkością nie jest rozmieszczenie osad lub stacji benzynowych co 500 km – 600 km. Osoby nieposiadające odpowiednich zapasów paliwa, wody oraz żywności, mogą przypłacić życiem podróż na odludzia. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że na terenie części kontynentu australijskiego, nie ma zasięgu telefonii komórkowej. W przypadku mniej uczęszczanych tras, konieczne jest posiadanie samochodu terenowego. Wiele lokalnych dróg ma bowiem charakter gruntowy. Takie trasy po deszczu zamieniają się w błotniste pułapki. Kolejne „niespodzianki” czyhające na śmiałych kierowców to np. wyrwy ukryte pod pyłem gruntowych dróg i burze piaskowe. Właśnie dlatego osoby nie posiadające doświadczenia w prowadzeniu samochodu po bezdrożach, powinny się trzymać głównych australijskich dróg, które są dobrze utrzymane i bezpieczne.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przez niektóre lokalne drogi w głębi Australii, przejeżdża mniej niż jeden samochód na dzień. Właśnie dlatego nie można liczyć na pomoc innych kierowców w razie kłopotów.

Podróż po głównych australijskich drogach nie dostarcza atrakcji podobnych do uczestnictwa w rajdzie Paryż – Dakar. Trzeba jednak zwracać uwagę na kangury oraz zwierzęta hodowlane, które czasem niespodziewanie wchodzą na jezdnię. Kierowca musi również uważać na kontrole australijskiej policji, która czasem wykorzystuje nieoznakowane pojazdy. Stróże prawa sprawdzają między innymi trzeźwość kierowców. Na terenie Australii nie można mieć więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi podczas kierowania samochodem. Limit dotyczący młodych kierowców to 0,0 promila. Przekroczenie powyższych limitów, naraża kierowcę na poważne konsekwencje (nie tylko finansowe). Warto pamiętać, że australijskie mandaty są wysokie i dostosowane do tamtejszego poziomu zarobków. Oprócz jazdy „po kieliszku”, surowo karane jest też przekroczenie lokalnych limitów prędkości. Mogą się one różnić w zależności od stanu. Zgodnie z generalną zasadą, na terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. W pobliżu szkół ten limit jest obniżony do 25 km/h.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Australijska policja dość często umieszcza kamery oraz radary mierzące prędkość w nieoznakowanych samochodach.     

Informacje dotyczące płatności  

Osoba podróżująca po Australii, będzie musiała pogodzić się z koniecznością płacenia w tamtejszej walucie. Mowa o dolarze australijskim, który nie jest szczególnie dobrze rozpoznawalny w Polsce. Tę surowcową walutę dobrze znają przede wszystkim osoby spekulujące na międzynarodowym rynku FOREX. Pewnym pocieszeniem jest to, że możliwość kupna dolarów australijskich oferują dość liczne kantory stacjonarne (głównie na terenie dużych polskich miast). W związku z powyższym, turysta może się zaopatrzyć w AUD jeszcze przed wyjazdem do Australii. Takiemu rozwiązaniu sprzyja brak restrykcji dotyczących wwozu gotówki na teren Związku Australijskiego. Posiadanie przy sobie banknotów AUD jest szczególnie uzasadnione na prowincji. Australia to jeden z najbogatszych krajów globu, w którym jednak nie wszędzie zapłacimy kartą.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W małych australijskich miasteczkach, płatność przy pomocy karty może stanowić pewien problem.

Przewożenie dużych kwot w gotówce niestety bywa niewygodne i mało bezpieczne. Właśnie dlatego na teren Australii warto zabrać ze sobą kartę płatniczą rozliczaną w jednej z popularnych walut (najlepiej w dolarze amerykańskim). Sytuację ułatwia fakt, że w Kraju Kangurów działa zdecydowana większość kart wydawanych przez polskie banki. Mimo tego, przed wyjazdem do Australii warto zapytać swój bank o ewentualne ograniczenia w akceptowalności kart płatniczych oraz koszty związane z realizacją transakcji bezgotówkowych (w terminalach płatniczych) i gotówkowych (przy pomocy bankomatów oraz kas banków). Dodatkowo trzeba uważać na opcję wypłaty Dynamic Currency Conversion (DCC), która może zwiększyć koszty pobierania gotówki z australijskich bankomatów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Australijskie banki i organizacje rozliczeniowe zwykle akceptują karty płatnicze z logo VISA lub MasterCard. Przydatna może być karta kredytowa (np. podczas rezerwowania noclegu albo auta).  

Sprawdź, który serwis wymiany walut online najtaniej sprzedaje dolara australijskiego >

Zobacz, jakie są aktualne notowania dolara australijskiego względem złotego >

Przeczytaj nasz ciekawy opis dolara australijskiego dotyczący m.in. jego historii oraz specyfiki >

Co warto zobaczyć w Australii?

Tak ogromny kraj jak Australia, z pewnością może wiele zaoferować turystom. Ze względu na bardzo dużą liczbę atrakcji, nie sposób ich wszystkich wymienić oraz opisać. W ramach naszego przewodnika, skupiliśmy się na najbardziej znanych i popularnych miejscach. W pierwszej kolejności warto krótko opisać takie najważniejsze atrakcje znajdujące się na terenie stolicy (Canberry) oraz największych australijskich miast. Mowa o następujących ośrodkach miejskich: Sydney (5,1 mln mieszkańców), Melbourne (4,9 mln), Brisbane (2,4 mln) oraz Perth (2,1 mln). Te metropolie są centrum życia gospodarczego i kulturalnego Australii, ponieważ mieszka w nich prawie 2/3 całej populacji wspomnianego kraju.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Stolica Związku Australijskiego (Canberra) nie jest szczególnie dużym miastem. Razem z sąsiednim Queanbeyan, liczy ona mniej więcej 450 000 mieszkańców i lokuje się dopiero na ósmym miejscu w rankingu największych australijskich metropolii.

Zdecydowana większość turystów z Polski, podczas swoich wojaży po Australii odwiedzi jej stolicę oraz przynajmniej dwie – trzy tamtejsze metropolie. Podczas wizyty w tych najważniejszych australijskich miastach, warto zobaczyć następujące miejsca oraz obiekty:

Tak jak już wspominaliśmy, powyższe atrakcje stanowią tylko niewielki element całej oferty turystycznej australijskich metropolii. W tak dużych miastach jak np. Sydney lub Melbourne, ciekawe miejsca znajdą również osoby szukające restauracji, barów, klubów oraz pubów. Interesująco przedstawia się też oferta turystyczna dla rodzin z dziećmi. W tym kontekście trzeba wspomnieć o takich atrakcjach jak akwarium Sea Life Sydney Aquarium oraz ZOO w Melbourne. Na rodzinne spacery bardzo dobrze nadaje się też najstarsza część Sydney (dzielnica The Rocks).

Kup/Sprzedaj dolary australijskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej AUD po najniższym koszcie

Podczas zwiedzania australijskich metropolii, polscy turyści z pewnością muszą zwracać uwagę na lokalny poziom cen. Trudno ukryć, że z punktu widzenia przeciętnego Polaka Australia jest stosunkowo „drogim” krajem. Dane serwisu Numbeo.com wskazują, że przeciętne ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w Sydney są o 81% wyższe niż na terenie Warszawy. W przypadku żywności oraz gotowych posiłków, analogiczne różnice na niekorzyść australijskiej stolicy wynoszą odpowiednio 103% i 75%.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wiele australijskich instytucji publicznych przewiduje możliwość zakupu biletów przez Internet (również z Polski). Takie bilety są często znacznie tańsze niż „wejściówki” kupowane na miejscu.

Wiele osób pomimo atrakcyjności australijskich metropolii, marzy o wyruszeniu w mniej zaludnione części opisywanego kraju. Właśnie dlatego poniżej zamieściliśmy krótkie opisy najbardziej znanych turystycznych atrakcji znajdujących się poza metropoliami. Do tej grupy można zaliczyć:

Na terenie rozległej Australii można zwiedzić również wiele innych ciekawych miejsc. Wszystkie osoby próbujące odwiedzać takie mniej popularne zakątki, powinny pamiętać o dwóch ważnych zasadach. Pierwszą kwestią jest przestrzeganie przepisów dotyczących zakazu rozpalania ognia. Warto zdawać sobie sprawę, że australijski busz niestety płonie bardzo szybko. Kolejna kwestia dotyczy stosunków z Aborygenami. Miejsca zajmowane przez tych pierwszych mieszkańców Australii nie zawsze są dostępne dla turystów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Do niektórych osad zamieszkiwanych przez Aborygenów nie można wchodzić bez urzędowego pozwolenia. Na terenie tych miejsc czasem obowiązuje prohibicja.   

Czego warto spróbować w Australii?

Trudno ukryć, że pod względem kulinarnym Australia nie jest szczególnie bogatym krajem. Tamtejsza kuchnia stanowi swoistą mieszankę tradycji kulinarnych z wielu krajów pochodzenia imigrantów (m.in. Wielkiej Brytanii oraz Irlandii). Można jednak wskazać kilka stricte australijskich przysmaków, których powinien spróbować polski turysta. Oto przykłady:

Warto wspomnieć o jeszcze jednym australijskim przysmaku, który na pewno nie przypadnie wszystkim do gustu. Chodzi o duże larwy ciem witchetty grub, które czasem są spożywane na surowo. To jeden z przykładów tradycyjnej kuchni Aborygenów (tzw. bush food).

Kup/Sprzedaj dolary australijskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej AUD po najniższym koszcie

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Australii czasem można zjeść pierogi lub pączki. Jest to efekt kulinarnego wpływu polskich emigrantów.

Co warto przywieźć z Australii?

Duże oddalenie Australii od Polski, które skutkuje koniecznością podróży samolotem, na pewno nie sprzyja dużym zakupom (podobnie jak dość wysokie ceny). Warto jednak wiedzieć, że rodacy wracający z Australii, dość często przywożą lokalne przysmaki. Chodzi między innymi o:

W przypadku bardziej trwałych pamiątek, wybór jest naprawdę duży. Prym wiodą wszystkie przedmioty przypominające o kulturze Aborygenów (np. bumerangi) albo nawiązujące do lokalnej fauny (głównie dziobaków oraz kangurów). Warto zwracać baczną uwagę na kraj pochodzenia pamiątek. Tańsze z nich mogą być produkowane na Bliskim Wschodzie. Lepiej nie próbować wywozu z Australii przedmiotów pochodzenia zwierzęcego (np. torebek z krokodyla, skór kangura lub muszli ślimaków).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Ciekawe pamiątki można kupić między innymi na terenie najstarszej części Sydney (dzielnicy The Rocks).

Wyjazd do Australii – podsumowanie

Pomimo swojego oddalenia, Australia z pewnością jest bardzo ciekawym celem podróży dla polskich turystów. Chodzi przede wszystkim o osoby, które nie obawiają się długich lotów i są gotowe na ceny około dwa razy wyższe niż w Polsce. Podróż po Krainie Kangurów na pewno będzie bezpieczna dla turystów, którzy zwiedzą główne miasta oraz największe atrakcje albo podczas podróży po prowincji będą pamiętali o opisywanych wcześniej zasadach bezpieczeństwa. Przy okazji zwiedzania Australii, warto się również wybrać do Nowej Zelandii. Ten niewielki kraj pomimo podobnej historii, dość znacząco różni się od swojego znacznie większego sąsiada.

Kup/Sprzedaj dolary australijskie po najlepszym kursie

Wyślij, przelej AUD po najniższym koszcie

 

 

Exit mobile version